درس‌های موجود

آرایش و پیرایش زنانه - آزمون 1

آرایش و پیرایش زنانه5-70/23/1/3شما با خريد كتاب بصورت رايگان در آزم...
دوره
پی‌پال

آرايش و پيرايش زنانه - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

آرايش و پيرايش زنانه - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

آرايش و پيرايش زنانه - آزمون 4

شما در اين بخش مجاز به شركت در 15 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

آرايش و پيرايش زنانه - آزمون 5

شما در اين بخش مجاز به شركت در 20 آزمون استاندارد شده می باشيد.جهت ...
دوره

متعادل ساز چهره زنانه - آزمون 1

متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت)5-70/36/1/2
دوره
پی‌پال

متعادل ساز چهره زنانه - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي با...
دوره
پی‌پال

متعادل ساز چهره زنانه - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده مي باشيد.جهت ...
دوره
پی‌پال

متعادل ساز چهره زنانه - آزمون 4

شما در اين بخش مجاز به شركت در 15 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

متعادل ساز چهره زنانه - آزمون 5

شما در اين بخش مجاز به شركت در 20 آزمون استاندارد شده مي باشيد.جهت ...
دوره
پی‌پال

پيرايشگر ابرو و صورت زنانه - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

پيرايشگر ابرو و صورت زنانه - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره

پيرايشگر موی زنانه - آزمون 1

شما با خريد كتاب بصورت رايگان در آزمون استاندارد شده در اين قسمت مي...
دوره
پی‌پال

پيرايشگر موی زنانه - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

پيرايشگر موی زنانه - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

آرايشگر موی زنانه -آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

آرايشگر موی زنانه -آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده مي باشيد.جهت ا...
دوره
پی‌پال

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده مي باشيد.جهت ...
دوره
پی‌پال

پیرایشگر موهای زاید با موم - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

پیرایشگر موهای زاید با موم - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

پاك سازی پوست صورت - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

پاك سازی پوست صورت - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره

آرایشگر ناخن - آزمون 1

شما با خريد كتاب بصورت رايگان در آزمون استاندارد شده در اين قسمت مي...
دوره
پی‌پال

آرایشگر ناخن - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

آرایشگر ناخن - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره

بافت موی زنانه - آزمون 1

شما با خريد كتاب بصورت رايگان در  آزمون استاندارد شده در اين ق...
دوره
پی‌پال

بافت موی زنانه - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

بافت موی زنانه - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

آرايشگر دائم صورت زنانه - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

آرايشگر دائم صورت زنانه - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

آرايشگر و پيرايشگر زنانه - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

آرايشگر و پيرايشگر زنانه - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره
پی‌پال

دكلراسيون - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر - آزمون 2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی...
دوره
پی‌پال

پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر - آزمون 3

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي ب...
دوره

نازک دوز زنانه

نازک دوز زنانه7-91/41/2/4
دوره

خیاط لباس شب و عروس

خیاط لباس شب و عروس7-91/97/1/4/1
دوره

ضخیم دوز زنانه

ضخیم دوز زنانه7-91/41/1/5/5
دوره

مانتو دوز

مانتو دوز7-91/40/1/1
دوره