شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 4000 تومان (چهارهزارتومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 800 تومان)

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 6000 تومان (شش هزار تومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 600 تومان)