شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 4000 تومان (چهار هزار تومان) را توسط درگاه بانكی واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 800 تومان)


شما در اين بخش مجاز به شركت در 15 آزمون استاندارد شده می باشيد.
جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 8000 تومان (هشت هزارتومان) را توسط درگاه بانكی واريز نموده تا آزمونهای مربوطه فعال گردد (هر آزمون 530 تومان)