آرایش و پیرایش زنانه5-70/23/1/3
شما با خريد كتاب بصورت رايگان در آزمون استاندارد شده در اين قسمت مي توانيد شركت نماييد.

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده می باشيد.
جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 4000 تومان (چهار هزارتومان) را توسط درگاه بانكی واريز نموده تا آزمونهای مربوطه فعال گردد (هر آزمون 800 تومان)

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده می باشيد.
جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 6000 تومان (چهار هزارتومان) را توسط درگاه بانكی واريز نموده تا آزمونهای مربوطه فعال گردد (هر آزمون 600 تومان)

شما در اين بخش مجاز به شركت در 15 آزمون استاندارد شده می باشيد.
جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 8000 تومان (چهار هزارتومان) را توسط درگاه بانكی واريز نموده تا آزمونهای مربوطه فعال گردد (هر آزمون 530 تومان)


شما در اين بخش مجاز به شركت در 20 آزمون استاندارد شده می باشيد.


جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 10000 تومان (پنج هزار و پانصد تومان) را توسط درگاه بانكی واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 500 تومان)