آرایش و پیرایش زنانه5-70/23/1/3
شما با خريد كتاب بصورت رايگان در آزمون استاندارد شده در اين قسمت مي توانيد شركت نماييد.

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 6000 تومان (شش هزارتومان) را واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد.

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 10000 تومان (ده هزار تومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد

شما در اين بخش مجاز به شركت در 15 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 14000 تومان (چهارده هزار تومان) را واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد

شما در اين بخش مجاز به شركت در 20 آزمون استاندارد شده می باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 18000 تومان (هيجده هزار تومان) را واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد.