متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت)5-70/36/1/2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 6000 تومان (شش هزار تومان) را  واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد.


شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 1000 تومان (ده هزار تومان) را  واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 1000 تومان)


شما در اين بخش مجاز به شركت در 15 آزمون استاندارد شده 40 سوالی مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 14000 تومان (چهارده هزار تومان) را واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد


شما در اين بخش مجاز به شركت در 20 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 18000 تومان (هيجده هزار تومان) را واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد.