متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت)5-70/36/1/2

شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 4000 تومان (چهار هزار تومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 800 تومان)


شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 6000 تومان (شش هزار تومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 600 تومان)


شما در اين بخش مجاز به شركت در 15 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 8000 تومان (هشت هزار تومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 530 تومان)


شما در اين بخش مجاز به شركت در 20 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 10000 تومان (ده هزار تومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 500 تومان)