شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده  40 سوالی مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 6000 تومان (شش هزارتومان) را واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد.