شما در اين بخش مجاز به شركت در 5 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 2500 تومان (دو هزار و پانصد تومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 500 تومان)

شما در اين بخش مجاز به شركت در 10 آزمون استاندارد شده مي باشيد.

جهت استفاده از اين پكيچ مبلغ 4000 تومان (چهار هزار تومان) را توسط درگاه بانكي واريز نموده تا آزمون مربوطه فعال گردد (هر آزمون 400 تومان)